معادن سنگان در میان ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌آهن جهان          -          سنگ آهن کردستان خام فروشی نمی شود          -          افزایش قیمت سنگ آهن تولید کننده را از صادرات محروم می‌کند          -          قیمت همه چیز جهانی شده ؛ جز سنگ آهن          -          لزوم تاثیر تفاوت قیمت سنگ آهن داخلی با بازارهای جهانی در قیمت‌گذاری محصولات          -          کنترل نرخ سنگ‌آهن به سود زنجیره          -          عوارض صادرات مواد معدنی منتفی شد          -          پنجمین کنگره جهانی آهن اسفنجی و گندله برگزار می‌شود+جزئیات          -          صادر کنندگان مواد معدنی خام موظف به پرداخت مالیات هستند           -          رشد 26 درصدي توليد کنسانتره سنگ آهن          -          

دستورالعمل اعطاي تسهيلات وام اكتشافي به دارندگان پروانه اكتشاف


دستورالعمل اعطاي تسهيلات وام اكتشافي به دارندگان پروانه اكتشاف

  در دستورالعمل ذيل ، مجري طرح اعطاي كمكهاي فني واعتباري به طرحهاي معدني غير دولتي به اختصار "مجري طرح" ،سازمان صنايع و معادن استان به اختصار"سازمان"، صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني به اختصار "صندوق بيمه" ودارنده پروانه اكتشاف به اختصار "متقاضي"ناميده مي شود.


 
1-شرايط اعطاي تسهيلات

معرفي متقاضيان صرفاً از طرف سازمان و به دفتر امور اكتشاف خواهد بود.

جهت معرفي تسهيلات اكتشافي به شرح ذيل اقدام خواهد شد.

1-1-     درخواست كتبي متقاضي به سازمان

2-1-    بررسي در خواست متقاضي در سازمان

3-1-       مدارك لازم جهت معرفي وام اكتشافي شامل كپي كامل پروانه اكتشاف (صفحه اول و دوم و ضمائم مربوطه)، فرم اطلاعاتي (پيوست) و تأييديه 35% انجام عمليات اكتشافي درج شده در ظهر پروانه اكتشاف خواهد بود.

4-1-       فرم اطلاعاتي بطور كامل تكميل وممهوربه مهر سازمان و توسط رئيس سازمان ، معاون امور معادن و كارشناس مربوطه امضاء و در صورت لزوم آناليزها ضميمه گردد.( در مورد محدوده هاي اكتشافي فلزي، گزارش كامل شامل نوع ماده معدني، رخنمون و .... و همچنين اكتشافات انجام شده و آناليز ارائه گردد).

5-1-       سقف پرداخت وام اكتشافي حداكثر تا 65% هزينه مندرج در ظهر پروانه اكتشافي مي‌باشد. (در صورت صدور بيمه نامه توسط صندوق بيمه ، سقف فوق قابل افزايش مي باشد.)

6-1-       وام اكتشافي فقط به مواد معدني طبقه دو تعلق خواهد گرفت و اولويت معرفي به ترتيب مواد معدني فلزي، غير فلزي و سنگهاي تزئيني خواهد بود.(در خصوص آندسته از مواد معدني طبقه يك كه در مناطق غيربرخوردار باشند، وام اكتشافي تعلق خواهد گرفت.)

7-1-       پرداخت تسهيلات به دارندگان مجوز عمليات اكتشافي حين بهره برداري ، بعد از بررسي وتاييد توسط مجري طرح وبا اولويت موادمعدني فلزي انجام خواهد شد.

8-1-       تسهيلات با دوره اجراء يك سال ، تنفس يك سال و بازپرداخت سه ساله و به صورت قرض الحسنه خواهد بود.(زمانهاي فوق با اعلام دلايل توجيهي از طرف آن سازمان وبعد از تاييد توسط مجري طرح حداكثر به مدت دو سال قابل تمديد خواهد بود) مجموع زمانهاي فوق حداكثر هفت   سال خواهد بود .

9-1-             در صورت عدم هزينه در موعد مقررو هر گونه تأخير در بازپرداخت اقساط ، تسهيلات با سود 12% و جريمه دير كرد به ميزان 6% دريافت خواهد شد.

10-1-     صدور گواهي نامه كشف و پروانه بهره برداري منوط به نداشتن اقساط معوقه وهمچنين درج ميزان تسهيلات دريافتي در ظهر گواهي نامه كشف و پروانه بهره برداري از طرف سازمان الزامي وتحويل اصل گواهينامه كشف ويا پروانه بهره برداري منوط به تسويه حساب ويا نداشتن اقساط معوقه مي باشد.

11-1-   در خصوص آندسته از دريافت كنندگان تسهيلات اكتشافي كه از بيمه نامه صندوق بيمه استفاده نموده اند و اعتبار بيمه نامه فوق در زمان صدور پروانه بهره برداري به اتمام رسيده است ، تحويل اصل پروانه بهره برداري منوط به تسويه حساب تسهيلات ويا تمديد بيمه نامه ويا ارائه وثيقه معتبر ومورد قبول به بانك عامل مي باشد .


 
2- نحوه اجرا

پرداخت تسهيلات به دو صورت انجام خواهد پذيرفت.

1-2- تعهد قبول خطر پذيري توسط متقاضي

تبصره - اين بند تا اطلاع ثانوي اجرا نخواهد شد ولي در خصوص متقاضياني كه تا اين تاريخ از اين بند استفاده نموده اند به شرح ذيل اقدام خواهد شد.

1-1-2-   براي تسهيلات تا سقف دويست ميليون ريال (بنابه تشخيص مجري طرح ، قابل تغيير خواهد بود ) مراتب به همراه فرم تعهدنامه عدم بلاعوض شدن توسط متقاضي امضاء و به همراه مدارك مورد نظر به دفتر امور اكتشاف ارسال خواهد شد.

در چنين مواردي بعد از بررسي مدارك در دفتر مجري طرح ، شرح خدمات انجام عمليات اكتشافي حداكثر تا سقف 65% هزينه هاي مندرج در پروانه اكتشاف مشخص و به همراه مدارك مورد نظر به بانك عامل معرفي و در مرحله اول 40% رقم مورد نظر به متقاضي به صورت علي الحساب پرداخت خواهد شد.

1-1-2-   پرداخت تسهيلات در قبال اخذ دويست درصد سفته عادي بدون تضمين شخص ثالت و به همراه اصل پروانه اكتشاف و فرم تعهد نامه عدم درخواست بلاعوض نمودن تسهيلات خواهد بود.

2-1-2-    جهت دريافت مابقي تسهيلات به شرح ذيل اقدام خواهد شد.

وام هاي تا سقف 50 ميليون ريال در صورتي كه بيشتر از 50% عمليات اكتشافي انجام گردد، مابقي وام در يك مرحله پرداخت خواهد شد.

براي پرداخت مابقي وامهاي بالاتر از 50 ميليون ريال ، بعد از تأييد انجام شرح خدمات عمليات اكتشافي توسط آن سازمان كه پيوست معرفي نامه وام مي باشد به تفكيك نوع و مقادير حجم عمليات اكتشافي ، قابل پرداخت بوده كه در اين مورد در يك يا چند مرحله مي‌توان اقدام نمود.

  2-2- پرداخت   تسهيلات با بيمه نامه   صندوق بيمه

بعد از معرفي از استان مربوطه ، دارنده پروانه اكتشاف به همراه مدارك مورد نياز از طرف دفتر امور اكتشاف به صندوق بيمه معرفي و بعد از بازديد و انجام مراحل كارشناسي و بر اساس گزارش صندوق مذكور ودر صورت تاييد توسط مجري طرح و بعد از صدور بيمه نامه ، متقاضي از طرف مجري طرح به بانك عامل معرفي خواهد گرديد. (در چنين مواردي پرداخت تسهيلات صرفاً با بيمه نامه صندوق بيمه انجام خواهد شد) .

1-2-2-   پرداخت مراحل بعدي تسهيلات ، بعد از ارائه گزارش از طرف صندوق بيمه ودر صورت تاييد توسط مجري طرح وبعد از صدور بيمه نامه ومعرفي از طرف مجري طرح به بانك عامل خواهد بود .


3- انتقال پروانه هاي اكتشافي كه از تسهيلات استفاده نموده اند.

1-3-   در مورد انتقال پروانه هاي اكتشافي   كه تسهيلات دريافت نموده‌اند، دارنده پروانه اكتشاف و انتقال گيرنده مي بايست با هماهنگي سازمان نسبت به امضا سند صلح در يكي از دفاتر اسناد رسمي اقدام و مراتب از طرف سازمان استان به مجري طرح ارسال و پس از اعلام موافقت كتبي از طرف مجري طرح و ارسال به بانك عامل نسبت وپس از   انتقال وام اكتشافي ، پروانه اكتشاف منتقل خواهد گرديد .

2-3-   در صورت صدورگواهي نامه كشف و يا پروانه بهره برداري ، مراحل انتقال گواهي نامه كشف و يا پروانه بهره برداري همانند بند 1-3 انجام مي گردد(لازم به ذكر مي باشد قبل از انتقال گواهي نامه كشف و يا پروانه بهره برداري مي بايست نسبت تعيين تكليف تسهيلات اكتشافي از طرف مجري طرح اقدام گردد) .

3-3-   در خصوص آندسته از متقاضياني كه با صدور بيمه نامه صندوق بيمه نسبت به استفاده از تسهيلات اقدام نموده اند ، قبل از انجام هرگونه اقدامي ، هماهنگي سازمان استان با صندوق از طريق مجري طرح الزامي است .


 
4-بلاعوض نمودن تسهيلات اكتشاف

در خصوص بلاعوض نمودن تسهيلات برخي از طرحهاي اكتشافي كه از محل اعتبارات سالهاي 1378 الي 1383 تسهيلات ريالي دريافت نموده اند و به دلايلي نتايج عمليات اكتشافي آنها منفي مي باشد به شرح ذيل اقدام خواهد شد :

1-4-   آندسته از دارندگان پروانه اكتشاف كه تمام يا بخشي از تسهيلات ريالي را دريافت داشته و تمام يا بخشي از شرح خدمات مورد تاييد مجري طرح را انجام داده و گزارش پايان عمليات اكتشافي را نيز ارائه داده اند ولي به دلايل مختلف همانند كافي نبودن ذخيره، پايين بودن عيار يا كيفيت ماده معدني، عدم توجيه فني و اقتصادي   موفق به اخذ گواهي كشف ويا اجازه برداشت نگرديده اند ، پس از لغو پروانه اكتشاف به همراه فرم پيوست بعداز تأييد رياست سازمان ، معاون امور معادن و كارشناس مربوطه مراتب به دفتر مجري طرح ، ارسال تا نسبت به بلاعوض نمودن آن اقدام   گردد(مبلغ ريالي تسهيلات كه مشمول بلاعوض شدن مي گردد ، صرفا براساس عمليات اكتشافي انجام شده مي باشد).

2-4-    دارندگان مجوز اكتشافي حين بهره برداري كه از تسهيلات ريالي اكتشافي استفاده نموده‌اند در صورت منفي بودن نتيجه عمليات اكتشافي ، موظف به پرداخت اقساط تسهيلات مي باشندومشمول بلاعوض شدن نمي گردد .

3-4- در صورت صدور مجوز برداشت امكان بلاعوض شدن وجود نخواهد داشت.


 
5- نحوه هماهنگي با صندوق بيمه :

1-5-    سازمان مي بايست قبل از تمديد يا ابطال پروانه هاي اكتشاف كه با استفاده از بيمه نامه صندوق بيمه از تسهيلات استفاده نموده اند، هماهنگي لازم با مجري طرح وصندوق بيمه در خصوص تمديد ويا ابطال، مطابق زمان بندي اجراي عمليات اكتشافي ( بر اساس شرح خدمات ارائه شده توسط صندوق ومصوب مجري كه براساس آن به بانك اعلام گرديده است ) را انجام دهند.

2-5-       با توجه به اينكه در زمان صدور بيمه نامه اكتشاف صندوق بيمه اقدام به اخذ وكالتنامه اي رسمي از متقاضيان مي نمايد كه طي آن صندوق بيمه ، وكالت نامه لازم در خصوص انتقال پروانه ها جهت پرداخت خسارت به خود را دارد لذا مقتضي است در راستاي پرداخت خسارت توسط صندوق بيمه مربوط به محدوده هاي اكتشافي كه جهت آن بيمه نامه صادر و خطر موضوع بيمه نامه صادره محقق گرديده است ، ترتيبي اتخاذ گردد تا از اين پس صرفاً با استناد و ارائه وكالتنامه بلاعزل مأخوذه توسط صندوق از دارنده پروانه اكتشافي مذكور ، انتقال پروانه‌هاي اكتشاف بنام آن صندوق انجام پذيرد.

بديهي است در اينگونه موارد نيازي به تنظيم و ارائه صلح نامه جهت انتقال پروانه‌هاي اكتشافي خسارتي نمي باشد.

3-5-   با توجه به صورتجلسه مورخ 7/2/88 شواري معادن ، كليه پروانه هاي اكتشافي كه از خدمات بيمه اي صندوق بيمه استفاده نموده اند، در صورت لغو يا ابطال ، وفق ماده 15 آئين نامه اجرايي قانون معادن به مدت 6 ماه جهت تعيين تكليف در اختيار صندوق مذكور قرار گيرد.


 
6- پروانه هاي اكتشافي ابطالي واعمال ماده 15 آيين نامه اجرايي قانون معادن

1-6-   در صورتيكه بعد از انجام عمليات اكتشافي ذخيره اقتصادي شناسائي نگرديده و پروانه اكتشاف باطل گردد، براساس دستور العملهاي صادره توسط وزارت متبوع اقدام خواهد شد .

درچنين مواردي وام اكتشافي به متقاضي جديد كه درخواست صدور پروانه اكتشاف براي همان محدوده وهمان ماده معدني كه قبلا از تسهيلات استفاده نموده است ، پرداخت نخواهد شد .

2-6-   پرداخت تتمه وام اكتشافي دارندگان پروانه اكتشاف موضوع بند 1-6 در صورت انجام عمليات اكتشافي با تأييد سازمان بلامانع است.

3-6-   چنانچه پروانه اكتشاف به عللي غير از بند 1-6 ابطال گردد، مطابق ماده 15 قانون معادن اقدام و بديهي است دارنده پروانه اكتشاف ملزم به پرداخت وام اكتشافي بوده وبراساس بندهاي ذيل اقدام خواهد شد.

1-3-6-   آندسته از پروانه هاي اكتشاف كه تمام يا بخشي از تسهيلات را دريافت نموده اند، و تمام يا بخشي از عمليات اكتشافي را انجام داده يا هيچگونه عمليات اكتشافي را انجام نداده اند ولي از نظر سازمان محدوده مذكور به شرط ادامه كار ، اميد بخش و يا منجر به گواهي كشف مي گردد و پروانه اكتشاف مورد نظر به هر دليل باطل گردد ، دارنده پروانه اكتشاف موظف به پرداخت اقساط وام مي‌باشد.

در چنين مواردي اعمال ماده 15 آيين نامه اجرايي قانون معادن الزامي مي باشد .

در صورت برگزاري مزايده ، هزينه هاي انجام شده توسط سازمان برآورد كارشناسي شده ودر شرايط مزايده ، هزينه هاي انجام شده كه براساس آن تسهيلات اكتشافي پرداخت شده اعلام ودر ذمه برنده مزايده گذاشته مي شود .

در صورتي كه دارنده پروانه اكتشاف قبلي نسبت به باز پرداخت تسهيلات اقدام نموده باشد ، بديهي است بعد از برگزاري مزايده و تحويل محدوده به برنده مزايده دارنده پروانه اكتشاف جديد ملزم به پرداخت مبلغ وام و هزينه هاي احتمالي انجام شده به دارنده پروانه اكتشاف قبلي خواهد بود.

2-3-6-   در موارديً دارندگان پروانه هاي باطل شده از تسهيلات اكتشافي استفاده كرده اند ولي هيچگونه مستنداتي در مورد صرف هزينه اين تسهيلات وجود ندارد و به رغم مكاتبه با دارنده پروانه هيچگونه پاسخي دريافت نشده است ، دارنده پروانه ملزم به پرداخت وام مي باشد ودر چنين مواردي و با برآورد سازمان وبعد از ابطال پروانه اكتشاف ، ودر صورت عدم امكان برآورد ذخيره اقتصادي ، بر طبق بند 1-6 ، و در صورت ادامه كار و درصورتي كه امكان برآورد ذخيره از طرف سازمان باشد،مطابق با مطابق با بند 1-3-6عمل مي گردد.

6-6-   در صورتيكه متقاضي جديد خواهان صدور پروانه اكتشاف جهت ماده معدني جديد غير از ماده معدني پروانه ابطالي كه تسهيلات براي آن پرداخت شده باشد ، درچنين مواردي متقاضي جديد نيازي به پرداخت هزينه به متقاضي قبلي ندارد و در شرايط مزايده هم نيازي به اعلام هزينه نمي باشد .

7-6-    در صورت پرداخت خسارت توسط صندوق ، كليه هزينه هاي قابل پرداخت مربوط به بندهاي بالا در شرايط مزايده اعلام وهزينه هاي آن مي بايست به صندوق پرداخت گردد .پرده زبرا يو پي اس چاپ آنلاين لباسشویی